Poplatkový asistent pro rok 2024

Tímto poplatkovým asistentem je možno vytvořit předlohu pro platby dle:

Vyhlášky obce naleznete na webových stránkách tady.

Poplatky jsou rozděleny na tři dílčí platby s ohledem na jejich přehlednost. Prosíme o dodržení variabilního a specifického symbolu, aby bylo možné platby rozeznat v účetním systému.

Vyplněný formulář po vygenerování si můžete vytisknout. Pod vyčíslenými poplatky se objeví člačítko Tisk a formulář se vytiskne do nového okna, ze kterého ho můžete vyexportovat, vytisknout (Ctrl+P) nebo si ho uložit.

Ceny pro rok 2024 jsou stanoveny následovně:

Důležité upozornění. Prosíme všechny občany, aby důsledně třídili odpad. Pouze tak je možné cenu za svoz odpadu udržet v rozumných mezích. Každý rok se snižuje obci limit komunálního odpadu a překročením limitu stoupá skokově cena za každou tunu odpadu uloženou na skládce.

Pokud si s formulářem nevíte rady, nebo vám něco nefunguje, volejte +420 608 311 780


1 Základní informace o poplatníkovi
Příjmení a jméno: Obec: Číslo popisné:
2Počet osob v domácnosti (kteří mají zde trvalé bydliště)
do 6ti let od 6ti let do 70ti let nad 70 let
3Doplňující údaje
 
?
Počet bytů/domů/chat k rekreaci nebo prázdných:

Vyhláška Čl. 2, odst. 1, písmeno b) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně - nejedná se o zahradní domek případně jiné příslušenství ...


Počet požadovaných nádob navíc: Počet psů:

4Souhlas se zpracováním údajů
Uděluji tímto souhlas Obci Urbanice, se sídlem Urbanice 40, 503 27 Urbanice, IČ: 00528986 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rok narození a adresu trvalého bydliště. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem evidence poplatků vybíraných na území obce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od udělení souhlasu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje obce Urbanice.

V současné době se žádné údaje neuchovávají.